کمیسیون ماده ۹۹

۸۲۴مراحل رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹


مرحله اول :

۱ – درخواست کتبی متقاضی

۲ –  کپی شناسنامه کارت ملی متقاضی و یک برگ پوشه

۳ –  کپی برابر اصل مدارک مالکانه سند یا مبایعه نامه یا واگذار نامه که به تایید شوراهای اسلامی شهر بخش یا روستا رسیده و فیش عوارض نقل و انتقال پرداخت و ضمیمه گردد.

۴ –  نقشه کروکی زمین به طور دقیق و با تعیین حدود اربعه که به تایید نقشه بردار و شوراهای اسلامی شهر بخش یا روستا رسیده باشد .

مرحله دوم :

۱ –  استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط شهرداری بخشداری یا دهیاری

۲ –  در صورت مثبت بودن استعلام از بنیاد مسکن نقشه دقیق ساختمان و پارکینگ پس از تایید و مهر نظام مهندسی توسط مالک به شهرداری بخشداری یا دهیاری ارائه گردد.

۳ – تایید و تکمیل فرم استحکام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان

۴ – بازدید کارشناس فنی شهرداری بخشداری یا دهیاری از ملک و بنا و ارائه گزارش کامل به شهرداری بخشداری یا دهیاری ذکر این نکته لازم است که چنانچه در گزارش ناظر فنی قید شده باشد که در ملک یا بنا نقصی وجود دارد مالک باید نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.

۵ –  استعلام از محیط زیست و در صورت لزوم از ادارات دیگر

مرحله سوم :

۱ –  تکمیل بر جمع بندی پرونده توسط شهرداری بخشداری یا دهیاری و ارائه آن به بخشداری و شهرداری با نامه ممهور به مهر و امضای دهیار بخشدار یا شهردار

۲ – طرح در جلسه کمیسیون اخذ رای اجرای رای دریافت عوارض قانونی ارائه خدمات به متقاضی.

۳ – صدور رای

۴ – واریز عوارض لازم به ذکر است که رای کمیسیون ماده ۹۹ قابل تجدید نظر نمی باشد.