معرفی جامع شهرستان

تقسیمات کشوری

 

نام

 شهرستان

تاریخ

تأسیس

مساحت جمعیت مرکز

شهرستان

جمعیت

مرکز شهرستان

به تفکیک

تعداد دهستانها  

 

تعداد بخش

تعداد

روستاها

برخوار ۱۳۸۶ ۱۹۵۲

کیلومتر مربع

۱۲۲۴۱۹

دولت آباد

زن

مرد

۱

۲ بخش

مرکزی و حبیب آباد

۷

۵۹۳۱۰ ۶۳۱۰۹

 

 

پیشینه تاریخی شهرستان

بنا بر شواهد و قرائن موجود ،قدمت شهرستان برخوار با توجه به وجود آثار تاریخی ،بیش از یک هزار سال می باشد که وجود مسجد تاریخی سین این مطلب را تایید مب کند و کتیبه موجود در این بنا به سال ۵۲۶ هجری قمری ،قدیمی ترین تاریخ مستند در این شهرستان می باشد،لیکن با توجه به قرارگیری این شهرستان در مجاورت شهری چون اصفهان ،احتمال قدیمی تر بودن آن وجود دارد.

 

سابقه تقسیمات کشوری شهرستان

ایجاد و تاسیس شهرستان برخوار و میمه به مرکزیت شهر شاهین شهر از توابع استان اصفهان در تاریخ ۲۱/۴/۶۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۴/۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۹۲٫۱٫۵٫۵۳ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیم کشوری مصوب ۱۵/۴/۶۲ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۲۲/۷/۶۳ و در اجرای ماده ۷ همین قانون تصویب نمودند .

شهرستان برخوار  و میمه به مرکزیت شهر شاهین شهر از ترکیب :

۱-بخش برخوار مرکزی به مرکزیت شهر دولت آباد متشکل از دستانهای برخوار غربی ،برخوار شرقی و شهرهای گز،حبیب آباد ،دستگرد ،شاهین شهر و خورزوق .

۲-بخش میمه به مرکزیت شهر میمه متشکل از دهستانهای ونداد ،زرکان  و شهر وزوان در تابعیت استان اصفهان  ایجاد و تاسیس گردد .و در نهایت بر اساس تصمیم وزرای عضو کمیسیون سیاسی –دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ ۲۹/۷/۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۰۳۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۳/۴/۸۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون و تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری –مصوب ۱۳۶۲-با رعایت تصویب نامه شماره ۵۸۵۳۸/ت۲۶۱۱۸ ه مورخ ۲۲/۱۲ ۸۰ اصطلاحات  تقسیماتی زیر را در استان اصفهان تصویب نمود :

الف)روستای سین از دهستان برخوار غربی بخش مرکزی شهرستان برخوار و میمه متنزع و به دهستان برخوار مرکزی بخش برخوار همین شهرستان الحاق می گردد .

ب-دهستان سین به مرکزیت روستای سین مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش برخوار و میمه ایجاد می گردد:

۱-گروه مشاع میر ابادی  ۲-چاه حبیب اله غفوری ۳-چاه جوی حبیب  ۴-سین  ۵-چاه حاج عباسعلی گوشتی ۶-مزرعه دهچی  ۷-شرکت زراعی فجر

۸-گروه مشاع محمود رفیعی  ۹-قلعه بوین آباد  ۱۰-گروه مشاع اکبر حق شناس  ۱۱-گروه مشاع حاج عباس بیدرام  ۱۲-گروه مشاع رحیم غفوری      ۱۳-گروه مشاع بابا حق شناس  ۱۴-شرکت تعاونی روستایی خوشه .

 

وجه تسمیه شهرستان

برخوار گویا در اصل بلخوار بوده که بل به معنای بسیار و خوار به معنای تیغ است ،یعنی سرزمین پر از خوار ،اما برخی نیز کلمه برخوار را مخفف برخوردار دانسته است.

 

 

مفاخر سیاسی ، علمی و ادبی شهرستان

شهرستان برخوار در طول تاریخ خویش همواره زادگاه مفاخری بوده است که تا کنون نیز نام آنها با تعلیم و تربیت و علم و عرفان این خطه گره خورده است
،ایت الله حاج شیخ عباسعلی ادیب،معلم حبیب آبادی ،و عارف وارسته که خوشبختانه در قید حیات هستند ،حضرت ایت الله ناصری از مفاخر این شهرستان هستند.

 

 

 

مشخصات جغرافیایی آب و هوا میزان بارندگی پوشش گیاهی محصولات عمده کشاورزی کوههای مهم رودهای مهم مرز دریایی میانگین دمای سالیانه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
گرم وخشک ۹۷میلیمتر درمنه

نوا

جاز

گون

سنتورا

هفت بند

شیرسگ

نسی

گندم

جو

ذرت

چغندرقند

محصولات باغی

صیفی جات

انجیله

لالوک

دمبلنی

شاخه

نبات

 

 

 

 

 

۲۴ درجه ۵۱ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۵۱درجه و۵۷ دقیقه ۳۳ درجه و۲ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۹دقیقه