معاون سیاسی و اجتماعی

رسول هاشم زاده

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی