معاون سیاسی و اجتماعی

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی