معاون برنامه ریزی و عمرانی

مرتضی عزیزخانی
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی