حراست

اهداف و وظایف حراست

حراست به عنوان نیروی امین دستگاه در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و برنامه های اجرایی فرمانداری با هماهنگی مدیر کل محترم حراست استانداری و فرماندار محترم شهرستان وظایف ذیل را به عهده دارد.

اظهارنظر در مورد عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به فرمانداری و بخشداری و شهرداری های شهرستان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوب و رسیدگی به شکایات واصله در مورد آنها

· برنامه ریزی ،سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل تأسیسات و اسناد و مدارک و تجهیزات و مخابرات فرمانداری و بخشداری ها و شهرداری های شهرستان.

· · بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده.


· 
صدور کارت شناسایی کارکنان و انجام و طبقه بندی کلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی

 

· نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار ،اسناد،پرسنل و تأسیسات واحدهای تابعه و وابسته به فرمانداری.

· اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت کشور

 

· تهیه و کشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دریافت نامه های طبقه بندی شده فرمانداری

 

· ارتباط مستمر با اداره کل حراست استانداری بمنظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستور العمل های لازم.

مسئول حراست فرمانداری شهرستان برخوار