اشتغال و سرمایه گذاری

روند تقاضای تسهیلات در قالب مشاغل خانگی و پشتیبان:

دانلود فایل

روند تقاضای تسهیلات در قالب طرح های روستایی:

دانلود فایل


روند تقاضای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

دانلود فایل


روند رسیدگی به مسائل و مشکلات واحد های تولیدی وامور زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی:

دانلود فایل