ارتباط با فرمانداری

آدرس: شهرستان برخوار- شهر دولت آباد – بلوار معلم – فرمانداری شهرستان برخوار

شماره تماس:۰۳۱۴۵۸۲۲۰۲۰

شماره فکس: ۰۳۱۴۵۸۲۲۰۰۳

کدپستی: ۸۳۴۱۱۱۴۵۸۳